You can try Chinese Pinyin Lesson for free.
For any device iPhone, iPad, Android and PC. (2012 August updated.)

MENU
1声2声3声4声
基础声调 (for beginer)

aoeaieiaoouanenangengongiiaieiaoiou-iuianiniangingionguuauouaiuei-uiuanuen-unuanguengüüeüanün
aoeaieiaoouanenangengyiyayeyaoyouyanyinyangyingyongwuwawowaiweiwanwenwangwengyuyueyuanyun
bbabobaibeibaobanbenbangbengbibiebiaobianbinbingbu
ppapopaipeipaopoupanpenpangpengpipiepiaopianpinpingpu
mmamomemaimeimaomoumanmenmangmengmimiemiaomiumianminmingmu
ffafofeifoufanfenfangfengfu
ddadedaideidaodoudandendangdengdongdidiediaodiudiandingduduoduiduandun
ttatetaitaotoutantangtengtongtitietiaotiantingtutuotuituantun
nnanenaineinaonounannennangnengnongninieniaoniunianninniangningnunuonuannüe
llalelaileilaoloulanlanglenglonglilialieliaoliulianlinlianglingluluoluanlunlüe
ggagegaigeigaogougangenganggenggong guguaguoguaiguiguangunguang
kkakekaikeikaokoukankenkangkengkongkukuakuokuaikuikuankunkuang
hhahehaiheihaohouhanhenhanghenghonghuhuahuohuaihuihuanhunhuang
j jijiajiejiaojiujianjinjiangjingjiongjujuejuanjun
qqiqiaqieqiaoqiuqianqinqiangqingqiongququequanqun
xxixiaxiexiaoxiuxianxinxiangxingxiongxuxuexuanxun
zhzhazhezhaizheizhaozhouzhanzhenzhangzhengzhongzhizhuzhuazhuozhuaizhuizhuanzhunzhuang
chchachechaichaochouchanchenchangchengchongchichuchuochuaichuichuanchunchuang
shshasheshaisheishaoshoushanshenshangshengshishushuashuoshuaishuishuanshunshuang
rreraorouranrenrangrengrongriruruaruoruiruanrun
zzazezaizeizaozouzanzenzangzengzongzizuzuozuizuanzun
ccacecaicaocoucancencangcengcongcicucuocuicuancun
ssasesaisaosousansensangsengsongsisusuosuisuansun
Copyright © 2015 Dontokoi Inc. スカイプ中国語のCCレッスン, All rights reserved.